رئیس کنگره:
دکتر کامران باقری لنکرانی

دبیر اجرایی کنگره:
دکتر کوروش عزیزی

دبیران علمی کنگره:
دکتر سولماز قهرمانی
دکتر امیررضا دهقانیان

دبیر دانشجویی:
آقای محمد منفرد

دبیر اجرایی دانشجویی:
آقای امید نیکو

دبیر علمی دانشجویی:
خانم هنگامه کسرایی
 
 
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

علل اجتماعی سلامت و بیماری

مداخلات اجتماعی پیشگیری از بیماری و ارتقاء دهنده سلامت

عوامل زیست محیطی و سلامت

عدالت در سلامت

نابرابری های جنسیتی در سلامت

ظهور ناتوانی در دنیا

تاثیر فرهنگ بر سلامت

سالمندی و سلامت

ارتقا سلامت به عنوان رفتار فعال اجتماعی